Genel Sosyoloji

Genel Sosyoloji

Sosyolojinin bilimsel varlığı uzun zaman konuşma ve tartışma konusu olmuştur.
Mepa Haber Merkezi

Sosyolojinin bilimsel varlığı uzun zaman konuşma ve tartışma konusu olmuştur. Bir bilgi kolunun bilimsel kimliğini kazanabilmesi için kendine öz alan, amaç ve metodunun bulunmas ı gereklidir. Geçen yüzyılın ilk yarı sında varlığı ilan edilen bu bilim her türlü tak ışmalara gö- ğüs germiş ve müspet disiplinler aras ındaki yerini almış tır. Auguste Comte'tan sonra bir duraklama olmu ştu; fakat Durkheim ve arkada ş - larının çalışmalarıyla sosyoloji bugün en verimli aş amaya ulaşmıştır. Son zamanlarda bu alandaki konu şma, tartışma ve takışmalar yalnızca çeşitli görüş farklarma inhisar etmektedir. Durkheim okulu sosyolojiyi o kadar kökle ştirmiş ve verimli kilmıştır ki, bugün bu disiplinin bilimsel niteliğinden ş üphe etmeye kimsenin hakkı kalmamıştır. Şüphesiz normal gelişme yanında küçük bazı saptırıcı yönelmeler de olmuştur.